Pedagog szkolny

Super User

 mgr Bogumiła Siedlecka

Kontakt telefoniczny  

pod numerem  0598423141.

Po odebraniu tel.  przez  sekretarza szkoły  należy 

poprosić o połączenie z pedagogiem szkolnym .

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO 

w roku szkolnym 2017/2018

 

Dzień tygodnia    Czas pracy
  poniedziałek

11.30 - 16.45

  wtorek

7.30 - 11.30

  środa 

7.30 - 13.30

  czwartek

7.30 - 12.30

  piątek

7.30 - 13.15

(11.30 - 13.15 - konsultacje z nauczycielami)

 

 OBOWIĄZKI PEDAGOGA WYNIKAJĄCE Z ZAPISÓW STATUTU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W SŁUPSKU:

 

- Organizowanie pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla uczniów w  szkole;

- Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

- Współorganizowanie zajęć edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli dla uczniów niepełnosprawnych w szkole;

- Udzielanie różnych form pomocy uczniom realizujących indywidualny program nauki;

- Koordynacja prac z zakresu orientacji zawodowej;

- Działanie na rzecz organizowania opieki pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

- Organizowanie i kierowanie pracą Szkolnej Komisji Wychowawczej; 

- Organizacja pracy w zespołach wyrównawczych, reedukacyjnych i korekcyjnych współpracując z wicedyrektorem szkoły

- Analiza sytuacji wychowawczej w szkole  i przedstawianie jej  na koniec semestru radzie pedagogicznej;

- Opieka nad dziećmi niepełnosprawnymi, sierotami, dziećmi z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, zagrożonymi społecznie, zaniedbanymi;

- Przy współpracy z wychowawcami  koordynownie opieką nad rodzinami zastępczymi;

- Organizacja pedagogizacji rodziców, odczytów, spotkań dla nauczycieli, uczniów; 

- Dokładne rozpoznanie środowiska domowego uczniów z rodzin niedostosowanych społecznie;

- Współpraca z instytucjami i organizacjami, które zajmują się sprawami dzieci;

- Udział w pracach Komisji przyznających nagrody, wyróżnienia i pomoc materialną dla uczniów;

- Przygotowanie dokumentacji dotyczącej nauczania indywidualnego uczniów

- Współpraca z wychowawcami klas i Rzecznikiem Praw Ucznia;

- Prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym;

- Czuwanie nad przestrzeganiem przez szkołę postanowień Konwencji o Prawach Dziecka;

- Przygotowanie rocznego planu pracy w formie pisemnej;

- Prowadzenie dziennika pracy pedagoga i innej dokumentacji zgodnie z zakresem czynności;

- Inne wynikające  z potrzeb szkoły i ujętych w aktach prawnych dotyczące oświaty: np. jest członkiem komisji  do spraw przyznawania stypendium za wyniki w nauce i w sporcie

Odsłony: 4669