Rada Rodziców

Super User

Skład Prezydium

Rady Rodziców na kadencję 2017/2018

 

Prezydium Rady Rodziców:

  1. Przewodniczący – Dominika Cimcioch

  2. Zastępca przewodniczącego – Ireneusz Pławsiuk

  3. Sekretarz – Małgorzata Stecz

  4. Członek – Marta Tkacz

  5. Członek – Arkadiusz Jaszul

 

Komisja rewizyjna:

  1. Przewodniczący – Katarzyna Mielniczuk

  2. Członek – Iwona Suska

  3. Członek - Agata Żurawik

linia

 

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszkiw Słupsku

 

Rozdział I-Nazwa reprezentacji rodziców

 

Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2
im. T. Kościuszki w Słupsku.

Rozdział II - Postanowienia ogólne

Rada Rodziców jest samorządnym organem szkoły, współdziałającymw realizacjizadań z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organem prowadzącym szkołę i sprawującym nadzór pedagogiczny.

Celem działalności Rady Rodziców jest reprezentowanie rodziców uczniów (opiekunów prawnych) oraz współpraca z organami szkoły wspierająca wychowawcze i opiekuńcze funkcje Szkoły Podstawowej nr 2
w Słupsku.

Terenem działania Rady Rodziców jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku oraz wszystkie inne miejsca,
w których przebywają uczniowie, rodzice uczniów i nauczyciele w związku ze sprawami dotyczącymi szkoły.

Rada Rodziców działa, na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu Rady.

Rozdział III-Kompetencje Rady Rodziców

Rada Rodziców może występować do Dyrektora Szkoły i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki.

Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1/uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

a) programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treścii działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

b) programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2/ opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły, o którym mowa w art. 34 ust. 2 ustawy o systemie oświaty;

3/ opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu, o którym mowa w pkt 1 litera a lub b, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

W celu wspierania działalności statutowej szkoły, Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa niniejszy regulamin.

Rozdział IV - Rada Rodziców i jej organy

Rada Oddziału

Podstawowym ogniwem organizacyjnym Rady Rodziców jest Zebranie Rodziców Oddziału (klasy). Rada Oddziału reprezentuje rodziców uczniów klasy (opiekunów prawnych dziecka) w Radzie Rodziców na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu, a ponadto może występować w porozumieniuz Wychowawcą Klasy z wnioskami do Rady Rodziców, do Dyrektora Szkoły oraz nauczycieli w różnych istotnych sprawach dla klasy.

    W skład Rady Oddziału (klasy) wchodzą:

1) Przewodniczący

2) Zastępca przewodniczącego

3) Skarbnik

wybierani w tajnych wyborach przez zebranie rodziców uczniów danego oddziału (klasy).

Członkowie Rady Oddziału delegują ze swojego grona jednego przedstawiciela do Rady Rodziców.Kadencja Rady Oddziału trwa do wyboru nowej Rady w kolejnym roku szkolnym.

Rada Rodziców

Najwyższą władzą reprezentującą wszystkich rodziców jest Rada Rodziców.

W skład Rady Rodziców wchodzą oddelegowani przedstawiciele Rad Oddziałów (klasowych).

Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok szkolny, do czasu ukonstytuowania się nowej Rady w trakcie zebrania sprawozdawczo – wyborczego w kolejnym roku szkolnym.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze winno zostać przeprowadzone po wyłonieniu nowych Rad Oddziałów, najpóźniej do końca września nowego roku szkolnego.

Zebranie zwołuje Prezydium Rady Rodziców reprezentowane przez Przewodniczącego Rady Rodziców w porozumieniu co do terminuz Dyrektorem Szkoły, na które zaprasza oddelegowanych przedstawicieli Rad Oddziałów.

Władzami Rady Rodziców są :

Zebranie Rady Rodziców, Prezydium Rady Rodziców, Komisja Rewizyjna.

 

Zebranie Rady Rodziców

Zebranie Rady Rodziców składa się z przedstawicieli Rad Oddziałów.

Do wyłącznej właściwości Zebrania Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie i zmiany Regulaminu Rady Rodziców,

2) wybór ze swego grona Prezydium i Komisji Rewizyjnej,

3) coroczne określanie zasad wydatkowania środków z Funduszu Rady.

Prezydium Rady

Prezydium Rady reprezentuje Radę Rodziców i jest wyłaniane przez Zebranie Rady Rodziców w składzie
5 osób.Prezydium Rady wybiera spośród swego grona:

przewodniczącego rady rodziców

zastępcę przewodniczącego,

sekretarza, członków prezydium.

Kadencja Prezydium Rady trwa 2 lata.

Prezydium Rady Rodziców dla wykonania określonych zadań może tworzyć stałe lub doraźne komisje i zespoły robocze.W miejsce ustępujących członków Prezydium Rady w trakcie trwania kadencji Rada Rodziców wyłania ze swego grona nowych członków na najbliższym zebraniu.

Przewodniczący Rady

Do obowiązków Przewodniczącego Rady należy:

kierowanie pracami rady rodziców i jej prezydium,

kierowanie zebraniem Rady Rodziców,

utrzymywanie stałego kontaktu z Dyrekcją Szkoły,

zapewnienie rzeczowego i zwięzłego charakteru posiedzeń rady i prezydium,

odpowiednia selekcja problemów wnoszonych pod obrady,

informowanie rady o realizacji uchwał i wniosków,

udostępnianie członkom Rady materiałów dotyczących tematyki posiedzenia.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna pełni rolę organu kontrolującego Radę Rodziców.

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą Przewodniczący i dwóch członków Komisji.

Kadencja Komisji trwa dwa lata.

Członkowie Komisji Rewizyjnej przestają być członkami Rady Rodziców.

 

ROZDZIAŁ V - Wybory Rady Rodziców i jej organów

   Czynne i bierne prawo wyborcze posiadają:

a) w wyborach do Rad Oddziałów rodzice (opiekunowie prawni) danej klasy,

b) w wyborach Prezydium i Komisji Rewizyjnej członkowie Rady Rodziców będący przedstawicielami Rad Oddziałów.

    Dla prawomocności wyborów wymagana jest obecnośćco najmniej 50% osób uprawnionych do uczestnictwa w zebraniu wyborczym. Prawomocność wyborów na podstawie imiennej listy obecności stwierdza osoba prowadząca zebranie.

    Lista kandydatów nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu.

    Prawo zgłaszania kandydatów mają osoby uprawnione do uczestnictwaw zebraniu wyborczym. Osoba zgłoszona musi wyrazić zgodę na kandydowanie. Kandydatem może zostać również osoba nieobecna na zebraniu, która wcześniej złożyła stosowne oświadczenie.

   Jeżeli liczba kandydatów przekracza ustaloną liczbę członków Rady Oddziału, Prezydium lub Komisji Rewizyjnej, wybrane zostają te osoby, które w głosowaniu otrzymały kolejno największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na kandydatów, zarządza się ponowne głosowanie.

    Wybory do Rad Oddziałów odbywają się w głosowaniu tajnym.

   Rodzice uczniów klasy na pierwszym zebraniu w każdym roku szkolnym wybierają spośród siebie w głosowaniu tajnym „trójkę klasową” zwaną dalej Radą Oddziału.

   Wybory przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybieranaw głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów spośród rodziców obecnych na zebraniu. Głosowanie dotyczące wyboru Komisji zarządza i nadzoruje Wychowawca Klasy.

   Wybrana Komisja Skrutacyjna sporządza imienną listę rodziców (imię, nazwisko, podpis) obecnych na zebraniu klasy, ustala quorum i przyjmuje zgłoszenia kandydatów do Rady. Kandydować do Rady nie mogą członkowie Komisji Skrutacyjnej.

   Komisja Skrutacyjna ogłasza listę kandydatów, wypisując na tablicy imiona i nazwiska osób kandydujących zgodnie z kolejnością ich zgłoszeń oraz rozdaje karty do głosowania.

    Na karcie do głosowania każdy uczestnik zebrania klasy wpisuje imionai nazwiska maksymalnie 3 osób, na które chce oddać swój głosa następnie wrzuca kartę do urny. Kartę do głosowania wskazującą więcej niż trzech kandydatów uznaje się za głos nieważny.

    Z przebiegu wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokół zawierający informacje o dacie wyborów, quorum oraz liczbie głosów uzyskanych przez kandydatów. Podpisany protokół wraz z kartami do głosowania i listą obecności przechowywany jest w archiwum Rady Rodziców.

    Po ogłoszeniu wyników wyborów, Rada Oddziału konstytuuje sięw składzie:

1) Przewodniczący,

2) Zastępca przewodniczącego,

3) Skarbnik.

Członkowie Radu Oddziału oddelegowują ze swego grona przedstawiciela na Zebranie Rady Rodziców. Gdyby nie byli wstanie wyłonić delegata spośród siebie, wyboru tej osoby z członków Rady Oddziału dokonują rodzice oddziału (klasy) w wyborach jawnych, zwykłą większością głosu. Głosowanie dotyczące wyboru delegata zarządza i nadzoruje Wychowawca Klasy.

Wyboru Prezydium Rady Rodziców liczącego 5 osób dokonuje Zebranie Rady Rodzicóww głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

W skład Prezydium wybieranych jest co najmniej po jednym przedstawicielu rodziców uczniów poszczególnych poziomów nauczania, chyba że żadna z osób zgłoszonych do kandydowania w jednej z tych grup rodziców nie wyrazi zgody na kandydowanie.

W dniu dokonania wyboru, Prezydium Rady konstytuuje sięw składzie:

1) Przewodniczący,

2) Zastępca Przewodniczącego

3) Sekretarz

4/Członkowie Prezydium

Członkowie Komisji Rewizyjnej w składzie 3 osobowym wybierani sąw głosowaniu jawnym przez Zebranie Rady Rodziców zwykłą większością głosów.

   W miarę możliwości kandydaci do Komisji powinni orientować sięw przepisach prawa finansowego i rachunkowości.

 Komisja Rewizyjna konstytuuje się w dniu wyboru w następującym składzie:

1) Przewodniczący,

2) Członkowie komisji.

Celem działania Komisji Rewizyjnej jest kontrola stanu finansowego i sposobu wydawania środków finansowych, sprawozdanie z zasadności wydatkowania zgromadzonych środków, jak również kontrola całokształtu działalności merytorycznej Rady Rodziców.

Poupływie kadencji Prezydium i Komisji Skrutacyjnej przeprowadza się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Rady Rodziców. Zebranie sprawozdawczo-wyborcze rozpatruje wniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium ustępującemu Prezydium.

Członkowie Prezydium, którzy nie uzyskali absolutorium nie mogą ponownie kandydować do tego organu Rady Rodziców

W razie ustania członkostwa w danym organie Rady Rodziców przed upływem kadencji na skutek rezygnacji lub innej przyczyny przeprowadza się wybory uzupełniające na okres do końca kadencji.

W uzasadnionych przypadkach wybrany organ Rady Rodziców lub jego członek może zostać odwołany przed upływem kadencji.

   Aby odwołanie organu lub jego członków było skuteczne wymagane jest:

a) wprowadzenie tego punktu do porządku Zebrania

b) poparcie wniosku o odwołanie przez 2/3 osób obecnych na Zebraniu.

Wybory uzupełniające przeprowadza się zgodnie z trybem powołania.

    ROZDZIAŁ VI - Zebrania Rady Rodziców i jej organów

Zebranie Rady Rodziców jest zwoływane przez Prezydium reprezentowane przez przewodniczącego Rady Rodziców nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym.

Zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie, po złożeniu wniosku przez Rady Oddziałów co najmniej 2 klas, Dyrektora Szkoły, Radę Pedagogiczną oraz Samorząd Uczniowski.

W zebraniach Rady Rodziców uczestniczy z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub zastępca Dyrektora Szkoły.

Do udziału w zebraniach Rady Rodziców mogą być zapraszane przez Przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady także inne osoby, z głosem doradczym.

Zebranie Rady Rodziców prowadzi Przewodniczący lub upoważniony przez niego członek Prezydium.

O terminie zebrania i proponowanym porządku obrad członkowie Rady powiadamiani są w sposób zwyczajowo przyjęty minimum 7 dni przed terminem zebrania.

Projekt porządku obrad zebrania Rady może być uzupełnianyo propozycje zgłaszane przez członków Rady oraz Dyrektora Szkoły.

Prezydium Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż co dwa miesiące.

W posiedzeniach Prezydium mogą brać udział także osoby zapraszane.

Posiedzenia Komisji Rewizyjnej są obligatoryjne przed sprawozdawczymi, plenarnymi posiedzeniami Rady Rodziców.

Komisja Rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy lub na wniosek Prezydium, Rad Oddziałów oraz wniosek co najmniej 1/5 rodziców.

Ustalenia i wnioski Komisji Rewizyjnej muszą mieć każdorazowo formę pisemną.

Zebrania Rodziców poszczególnych oddziałów (klas ) odbywają się z inicjatywy rodziców, Rady Oddziałów, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej lub Wychowawcy Klasy, nie rzadziej niż cztery razy do roku.

Tryb podejmowania uchwał

Zebranie Rady Rodziców może podejmować uchwały we wszystkich sprawach określonych przez niniejszy Regulamin.

Uchwały Rady Rodziców są prawomocne przy obecności co najmniej 50 % członków Rady.

Prawomocność obrad stwierdza Przewodniczący zebrania na postawie listy obecności.

Uchwały Rady w sprawie zatwierdzenia Regulaminu lub jego nowelizacji podejmowane są w głosowaniu jawnym i wymagają większości kwalifikowanej 2/3 głosów osób obecnych na zebraniu.

Pozostałe uchwały Rady podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym.W głosowaniu jawnym członkowie Rady głosują przez podniesienie ręki. Głosowanie jawne przeprowadza osoba przewodnicząca zebraniu.

Uchwały Rady Rodziców mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania. W głosowaniu tajnym członkowie Rady głosują kartami do głosowania. Głosowanie tajne przeprowadza trzyosobowa Komisja Skrutacyjna wybierana spośród członków Rady w głosowaniu jawnym.

Zebrania Rady Rodziców są protokołowane i wraz z podjętymi Uchwałami dokumentowane. Protokoły i uchwały podpisywane są przez Przewodniczącego lub upoważnionego członka Prezydium. Za protokołowanie zebrań oraz dokumentowanie działalności Rady Rodziców odpowiada Sekretarz lub upoważniony członek Prezydium.

 

ROZDZIAŁ VII - Fundusze Rady Rodziców

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły na wyodrębnionym rachunku bankowym z następujących źródeł:

a) z dobrowolnych składek rodziców,

b) z wpłat od osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji.

Wysokość dobrowolnej składki na działalność Rady Rodziców ustala Rada na swoim ostatnim posiedzeniu w danym roku szkolnym.

 

ROZDZIAŁ VIII -Zasady wydatkowania funduszy

Prezydium Rady Rodziców może wydatkować zgromadzone środki,o których stanowi Rozdział VII Regulaminu na następujące cele:

a) pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, zakupu odzieży, podręczników lub związanych z wypadkami losowymi,

b) dofinansowanie konkursów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym, w szczególności jak Dzień Patrona, festyny sportowo-rekreacyjne, finały szkolne olimpiad i konkursów przedmiotowych, sportowych itp.,

c) dofinansowanie niektórych zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań oraz zajęć wyrównawczych,

d) nagrody rzeczowe dla wyróżniających się uczniów, zespołów artystycznych i sportowych,

e) zakup książek, środków dydaktycznych i sprzętu technicznego,

f) wydatki osobowe i rzeczowe związane z prowadzeniem księgowości i rachunkowości Rady,

g) zakup niektórych środków opatrunkowych i leków,

h) własne projekty Rady Rodziców, w szczególności jak budowa pracowni lub gabinetu przedmiotowego, wyposażenie szkoły w określoną aparaturę, renowację urządzeń sportowo-rekreacyjnych, inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania szkoły

 Sposób wydatkowania środków Rady Rodziców może być w części zależny od życzeń, czy wskazania celów przez osoby lub organizacje wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców.

  ROZDZIAŁ IX-Obsługa księgowo-finansowa

Do obsługi księgowo-finansowej funduszu Rady Rodziców, Prezydium Rady może zatrudnić księgowego.

Czynności księgowego Prezydium Rady może powierzyć również osobie posiadającej niezbędne kwalifikacje bez wynagrodzenia, jeżeli tego rodzaju osoba obowiązki księgowego zobowiąże się wykonywać charytatywnie.

Zakres czynności i odpowiedzialności zatrudnionej osoby stanowią załączniki do podpisanych umów.

Wysokość wynagrodzenia dla księgowego w danym roku szkolnym ustala Prezydium Rady Rodziców.

 Prezydium Rady Rodziców zakłada w banku rachunek oszczędnościowo-rozliczenieniowy w celu przechowywania na nim środków finansowychi dokonywania bieżących rozliczeń.

Zasady rachunkowości oraz obieg dokumentów finansowych regulują właściwe przepisy.

ROZDZIAŁ X - Postanowienia końcowe

W przypadku konfliktu Rady Rodziców z Dyrekcją Szkoły lub organami szkoły, Prezydium Rady Rodziców ma prawo zwrócenia się o rozstrzygnięcie sporu do organu prowadzącego szkołę.

  Zmiana Regulaminu odbywa się w trybie i na zasadach właściwych dla jego uchwalenia. Jeżeli liczba zmian w Regulaminie jest znaczna, Przewodniczący Rady opracowuje i ogłasza jednolity tekst Regulaminu.

  Rada rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści:

„Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku”,a także pieczątką do operacji finansowych identyczną, jak powyższa z uzupełnieniem numeru „NIP 839-27-89-310”.

Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu Prezydium Rady Rodziców uprawniony jest Przewodniczący Rady lub wspólnie dwaj członkowie Prezydium. Wypłaty środków finansowych potwierdza księgowa.

Zatwierdzony przez Radę Rodziców regulamin opiniuje Dyrektor Szkoły w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami i statutem szkoły.Zatwierdzony i zaopiniowany regulamin podpisuje Przewodniczący, zastępca przewodniczącego i Sekretarz Rady oraz Dyrektor Szkoły.

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Regulamin Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Słupsku uchwalano na posiedzeniu Rady Rodziców w dniu …. 2014r.

Odsłony: 5329