Rzecznik praw ucznia

Super User

MARZENA BEKIER

 
Rzecznik Praw Ucznia czuwa nad przestrzeganiem  praw ucznia w szkolnej demokracji, informuje uczniów o przysługujących im  prawach  wynikających ze Statutu Szkoły i uchwał Rad Pedagogicznych, wyjaśnia  drogi postępowania w sytuacjach trudnych, współpracuje z pedagogiem, pracuje w  komisjach szkolnych, w których omawiane są sprawy uczniów, opracowuje i  przedstawia Radzie Pedagogicznej materiały wspomagające pracę wychowawcy i  nauczyciela. Dba o przyjazny klimat do nauki i pracy.
Odsłony: 3763