Karolina Keler

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO
KLASY I – VIII
 

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku

Wymagania edukacyjne określono w oparciu o Program nauczania języka kaszubskiego z elementami wiedzy o Kaszubach „Z kaszëbsczim w szkòle” (dla klas I-III oraz Programu nauczania języka regionalnego- kaszubskiego w klasach IV-VIII „Na Kaszëbach” autorstwa Emilii Maszke.

Spis treści:

 1. Wstęp.

 2. Cele oceniania.

 3. Obszary aktywności podlegające ocenie.

 4. Zasady oceniania.

 5. Kryteria wymagań dla sześciostopniowej skali ocen.

 6. Formy sprawdzania wiadomości.

 

I. Wstęp.

Zajęcia z języka kaszubskiego prowadzone są w wymiarze 3 godzin lekcyjnych. Pozwoliło to skonkretyzować i ujednolicić wymagania w stosunku do uczniów, określić zakres podstawowych wiadomości i umiejętności oraz wymagań na pozostałe oceny. Oceny są jawne, obiektywne, a przede wszystkim motywujące, gdyż misją zajęć kaszubskich jest umożliwienie poznania przez uczniów własnego dziedzictwa kulturowego, pokazanie piękna języka kaszubskiego oraz poczynienie starań w celu zachowania obyczajów i języka przodków. Realizuje się to w systemie zajęć lekcyjnych oraz przez wszelką pozalekcyjną aktywność dziecięcą. Dlatego też wystawiając ocenę trzeba wziąć pod uwagę nie tylko stopień opanowania w mowie i piśmie języka, ale też sukcesy ucznia w konkursach, przeglądach twórczości, oraz pracę w zespole.

Specyfika nauczania j. kaszubskiego oraz jego swoista złożoność i kompleksowa spójność zasad (tak historycznych jak i leksykalno-gramatycznych) sprawiają, iż niemożliwe jest rozwarstwienie zasad oceniania na dwa odrębne półrocza. Wyniki osiągnięte przez uczniów w I półroczu mają naturalny, a niekiedy wręcz wiążący wpływ na osiągi oraz oceny końcoworoczne uczniów. Dlatego wyżej opisane rozwarstwienie kłóciłoby się z duchem efektywnego, opartego na logicznych dydaktycznych i merytorycznych zasadach nowoczesnego nauczania.

 

II. Ocenianie osiągnięć uczniów w zakresie języka kaszubskiego ma na celu :

- zmierzenie wyników pracy ucznia,

- ujawnienie jego osiągnięć i braków,

- zmotywowanie i wspieranie w dalszej pracy,

- docenienie jego wysiłków w zakresie poznania dziedzictwa kulturowego i opanowania w mowie i piśmie podstaw języka kaszubskiego,

- dostarczenie rodzicom informacji o zdolnościach , predyspozycjach i trudnościach dziecka,

- ukierunkowanie dziecka pod względem dalszego rozwoju jego zdolności i zainteresowań,

- umożliwienie nauczycielom doskonalenia i korekty organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

 

III. Kontroli i ocenie podlegają:

- zaangażowanie,

- aktywność,

- wysiłek wkładany w wywiązywanie się z obowiązków,

- chęć do pracy,

- własna praca,

- wypowiedzi ustne,

- rozumienie i czytanie tekstu,

- wygłaszanie tekstu z pamięci,

- pisemne prace uczniów,

- osiągnięcia uczniów w konkursach językowych i twórczości kaszubskiej.

 

IV. Zasady oceniania:

 1. Wymagania edukacyjne i system oceniania są znane uczniom, rodzicom i nauczycielom.

 2. Ocena jest jawna i uzasadniona.

 3. Na bieżąco zapisuje się oceny w dzienniku.

 4. Uczeń jest sprawdzany w zakresie czterech sprawności językowych:

  1. czytanie

  2. rozumienie ze słuchu

  3. mówienie

  4. pisanie

 5. Preferuje się wszystkie formy ustnych wypowiedzi i wykorzystanie słownictwa w praktyce.

 6. Uczniowie mają obowiązek prowadzenia zeszytu i gromadzenia materiałów otrzymanych na lekcjach.

 7. Ocenie podlega pozalekcyjna kaszubska działalność dziecka.

 8. Nauczyciel może nagrodzić dziecko za nadobowiązkowe przygotowanie materiałów na lekcje.

 

System oceniania w klasach I – VI jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania i składa się z następującego zestawu ocen:

 1. W klasach I – III:

  1. ocenę śródroczną i końcowo roczną stanowi ocena opisowa,

  2. do oceny bieżącej (cząstkowej) będą wykorzystywane:
   - słowa- ustne informowanie ucznia o efektach jego aktywności szkolnej, udzielanie wskazówek jak pokonywać napotkane trudności, zachęcanie do samooceny i samodzielnego poszukiwania rozwiązań,
   -gesty i mimika- najczęściej używana z oceną słowną, np. wskazanie palcem błędnie zapisanego wyrazu w zeszycie,
   -krótkie recenzje- zawieranie w nich najważniejszych informacji na temat pracy, będą przekazywane w formie pisemnej w zeszycie ucznia bądź na sprawdzianach
   -sześciostopniowa skala cyfrowa, gdzie:


6-wzorowo- otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności ponadpodstawowe i potrafi bez pomocy nauczyciela posługiwać się nimi i rozwiązywać zagadnienia programowe w sposób twórczy, wykazuje się wiedzą pozaszkolną, bierze udział w konkursach,
5-bardzo dobrze- otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu bardzo dobrym, pracuje samodzielnie, bez pomocy nauczyciela posługuje się treściami dydaktycznymi i wykazuje twórczą aktywność w trakcie zajęć
4-dobrze- uzyskuje uczeń pracujący systematycznie, czasami korzystający z pomocy nauczyciela, który opanował wiadomości i umiejętności w stopniu dobrym i radzi sobie w miarę samodzielnie z sytuacjami edukacyjnymi,
3-umiarkowanie- otrzymuje uczeń, który opanował treści podstawowe w stopniu dostatecznym i często korzysta z pomocy nauczyciela,
2-słabo- uzyskuje uczeń, który pracuje wolno i bardzo często korzysta z pomocy nauczyciela w rozwiązywaniu podstawowych treści edukacyjnych,
1-niezadowalająco- otrzymuje uczeń, który nawet z pomocą nauczyciela nie radzi sobie z podstawowymi sytuacjami dydaktycznymi, wykazuje negatywny stosunek do zajęć edukacyjnych, lekceważy pracę szkolną pomimo pomocy, którą okazuje mu nauczyciel.

Oznaczenia cyfrowe będą umieszczane w dziennikach, zeszycie. Ocena jest jawna zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (opiekunów prawnych).

Prace pisemne oceniane są punktowo. Punkty przeliczane są na procenty a następnie na oceny szkolne zgodnie z przyjętą w WSO skalą.

2. W klasach IV-VI ocena wyrażona jest w formie cyfrowej od 1 do 6 zgodnie z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

Prace pisemne oceniane są punktowo. Punkty przeliczane są na procenty a następnie na oceny szkolne zgodnie z przyjętą w WSO skalą.

Sposób wystawiania oceny:

0-29 % - niedostateczny

30-50 % - dopuszczający

51-69 % - dostateczny

70– 89% - dobry

90 – 95% - bardzo dobry

96- 100% - celujący

 

V. Kryteria wymagań przy stawianiu ocen cząstkowych uczniom uczęszczającym pierwszy rok na naukę języka kaszubskiego:

 

Ocenę celującą - 6 otrzymuje uczeń , który:

1. Wyróżnia się aktywnością ,pracowitością i chęcią poznania ,

2. Uczestniczy w konkursach przedmiotowych i osiąga dobre wyniki nawet na szczeblu szkolnym,

3. Przygotowuje dodatkowe materiały na zajęcia.

4. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada i opowiada w j.polskim używając również pojedynczych słów/prostych zdań w j.kaszubskim, układa jednozdaniowe wypowiedzi na temat tekstu, zna głoski kaszubskie i stara

się poprawnie je artykułuje,

- rozumienie: rozumie znaczenie podstawowego słownictwa z zakresu omawianej problematyki, reaguje na proste polecenia nauczyciela w j.kaszubskim, rozumie sens krótkiego

tekstu, rozpoznaje usłyszane słowa.

- czytanie: czyta proste, krótkie teksty usłyszane uprzednio w wykonaniu nauczyciela, ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej i przeczyta je.

- pisanie: pisze proste znane wyrazy, uzupełnia brakujące litery(II półrocze)

 

Ocenę bardzo dobrą – 5 otrzymuje uczeń , który :

1. Świadomie i refleksyjnie uczestniczy w działaniach na lekcji, wykazuje się własną inwencją twórczą, kojarzy fakty, wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnej pracy

2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia,

3. Samodzielnie zaśpiewa poznane piosenki w j.kaszubskim,

4. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada i opowiada w j.polskim używając również pojedynczych słów/prostych zdań

w j.kaszubskim, układa jednozdaniowe wypowiedzi na temat tekstu, zna głoski kaszubskie i stara się poprawnie je artykułuje,

- rozumienie: rozumie znaczenie podstawowego słownictwa z zakresu omawianej problematyki, reaguje na proste polecenia nauczyciela w j.kaszubskim, rozumie sens krótkiego tekstu, rozpoznaje usłyszane słowa.

- czytanie: czyta proste, krótkie teksty usłyszane uprzednio w wykonaniu nauczyciela, ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej i przeczyta je.

- pisanie: pisze proste znane wyrazy, uzupełnia brakujące litery.(II półrocze)

5. Umie liczyć do 10,

 

Ocenę dobrą - 4 otrzymuje uczeń, który :

1. Samodzielnie radzi sobie z prostymi zadaniami.

2. Powołuje się na posiadaną już wiedzę i wykorzystuje ją w dalszych działaniach.

3. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.

4. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada w j.polskim używając pojedynczych słów, odpowiada wyrazami na pytania nauczyciela, zna głoski kaszubskie, ale nie zawsze poprawnie je artykułuje

- rozumienie: rozumie znaczenie podstawowego słownictwa z zakresu omawianej problematyki, rozumie krótkie polecenia nauczyciela, rozpoznaje usłyszane słowa.

- czytanie: czyta pojedyncze słowa, krótkie zdania usłyszane uprzednio w wykonaniu nauczyciela, z pomocą nauczyciela ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej i przeczyta je.

- pisanie: poprawnie odwzorowuje proste wyrazy, uzupełnia brakujące litery(II półrocze)

5. Umie liczyć do 10,

 

Ocenę dostateczną - 3 otrzymuje uczeń, który :

1. Wykonuje proste czynności samodzielnie, a trudniejsze polecenia językowe z pomocą nauczyciela.

2. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem na miarę swoich możliwości.

3. Zasób wiadomości
- mówienie: uczeń powtarza po nauczycielu proste wyrazy i nieskomplikowane zdania, zna głoski kaszubskie ,ale nie zawsze poprawnie je artykułuje, zaśpiewa fragment poznanej piosenki
- rozumienie: rozumie znaczenie podstawowego słownictwa z zakresu omawianej problematyki, łączy wyrazy lub proste zdania z odpowiednią ilustracją, reaguje na proste polecenia nauczyciela w języku kaszubskim.
- czytanie: czyta proste wyrazy usłyszane uprzednio w wykonaniu nauczyciela.
- pisanie: odwzorowuje krótkie i proste wyrazy z podręcznika lub z tablicy, uzupełnia brakujące litery w wyrazach(II półrocze).

 

Ocenę dopuszczającą - 2 otrzymuje uczeń, który :

1. Na zajęciach wykazuje chęć współpracy w miarę swoich możliwości.

2. Jest mało aktywny, niesystematyczny, ma trudności z prostymi zadaniami.

3. Zasób wiadomości
- mówienie: uczeń powtarza po nauczycielu proste wyrazy i nieskomplikowane zdania, zna głoski kaszubskie ,ale nie zawsze poprawnie je artykułuje, nie potrafi zaśpiewa fragment poznanej piosenki
- rozumienie: ma trudności ze zrozumieniem znaczenie nawet podstawowego słownictwa z zakresu omawianej problematyki, reaguje na proste polecenia nauczyciela w języku kaszubskim po uprzednim przetłumaczeniu go na j.polski.
- czytanie: z pomocą nauczyciela czyta wyrazy,

- pisanie: odwzorowuje krótkie i proste wyrazy z podręcznika lub z tablicy(II półrocze).

 

Ocenę niedostateczną - 1 otrzymuje uczeń, który :

1. Nie wykazuje chęci pracy na zajęciach,

2. Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,

3. Nie jest w stanie , nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

Uwaga ! Uczeń I poziomu nie jest w trakcie nauki obciążany informacjami z zakresu wiedzy o języku kaszubskim

 

Kryteria wymagań przy stawianiu ocen cząstkowych uczniom uczęszczającym drugi rok na naukę języka kaszubskiego:

 

Ocenę celującą - 6 otrzymuje uczeń , który:

1. Wyróżnia się aktywnością ,pracowitością i chęcią poznania.

2. Uczestniczy i odnosi sukcesy szkolnych i pozaszkolnych konkursach językowych i artystycznych.

3. Przygotowuje dodatkowe materiały na zajęcia.

4. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada i opowiada w j.polskim używając również pojedynczych słów/prostych zdań w j.kaszubskim, układa jednozdaniowe wypowiedzi na temat tekstu, zna głoski kaszubskie i stara się poprawnie je artykułuje,

- rozumienie: rozumie znaczenie podstawowego słownictwa z zakresu omawianej problematyki, reaguje na proste polecenia nauczyciela w j.kaszubskim, rozumie sens krótkiego tekstu, rozpoznaje usłyszane słowa.

- czytanie: czyta proste, krótkie teksty usłyszane uprzednio w wykonaniu nauczyciela, ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej i przeczyta je.

- pisanie: pisze proste znane wyrazy, uzupełnia brakujące litery

 

Ocenę bardzo dobrą – 5 otrzymuje uczeń , który :

1. Bierze udział w szkolnych uroczystościach kaszubskich prezentując wiersze i piosenki.

2. Świadomie i refleksyjnie uczestniczy w działaniach na lekcji, wykazuje się własną inwencją twórczą, kojarzy fakty, wykorzystuje zdobyte wiadomości i umiejętności w samodzielnej pracy.

3. Systematycznie uczęszcza na zajęcia.

4. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada prostymi zdaniami na pytania nauczyciela, układa jednozdaniowe wypowiedzi na temat tekstu, zna głoski kaszubskie i zawsze poprawnie je artykułuje

- rozumienie: rozumie znaczenie podstawowego słownictwa z zakresu omawianej problematyki, reaguje na polecenia nauczyciela w j.kaszubskim, rozumie sens krótkiego tekstu, rozpoznaje usłyszane słowa, rozpoznaje w tekście rzeczowniki i czasowniki

- czytanie: samodzielnie czyta krótki i prosty tekst, samodzielnie ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej i przeczyta je.

- pisanie: pisze proste znane wyrazy, uzupełnia brakujące litery

 

Ocenę dobrą - 4 otrzymuje uczeń, który :

1. Samodzielne przygotowywanie dostępnych materiałów do lekcji.

2. Systematycznie uczęszcza na zajęcia.

3. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada w j.polskim używając pojedynczych słów, odpowiada wyrazami na pytania nauczyciela, zna głoski kaszubskie ,ale nie zawsze poprawnie je artykułuje, śpiewa poznane piosenki, nazywa osoby, rzeczy i czynności objęte kręgami tematycznymi

- rozumienie: zna większość słów objętych kręgami tematycznymi i stara się prawidłowo je wymawiać, rozumie krótkie polecenia nauczyciela, rozpoznaje usłyszane słowa, połączy fragment tekstu (wyraz, zwrot, krótkie zdanie) z obrazkiem.

- czytanie: samodzielnie czyta fragment tekstu

- pisanie: przepisując prosty tekst popełnia drobne błędy,

 

Ocenę dostateczną - 3 otrzymuje uczeń, który :

1. Wykonuje proste czynności samodzielnie, a trudniejsze polecenia językowe z pomocą nauczyciela.

2. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem na miarę swoich możliwości.

3. Zasób wiadomości
- mówienie: uczeń powtarza po nauczycielu proste wyrazy i nieskomplikowane zdania, zna głoski kaszubskie ,ale nie zawsze poprawnie je artykułuje, zaśpiewa fragment poznanej piosenki
- rozumienie: rozumie pojedyncze wyrazy , wykonuje proste polecenia w języku kaszubskim z pomocą nauczyciela łączy wyrazy lub proste zdania z odpowiednią ilustracją.
- czytanie: czyta proste wyrazy usłyszane uprzednio w wykonaniu nauczyciela.
- pisanie: odwzorowuje krótkie i proste wyrazy z podręcznika lub z tablicy, uzupełnia brakujące litery w wyrazach.

 

Ocenę dopuszczającą - 2 otrzymuje uczeń, który :

1. Na zajęciach wykazuje chęć współpracy w miarę swoich możliwości.

2. Jest mało aktywny, niesystematyczny, ma trudności z prostymi zadaniami.

3. Zasób wiadomości
- mówienie: używanie pojedynczych słów kaszubskich i prostych konstrukcji zdaniowych przy pomocy nauczyciela
- rozumienie: rozumienie prostych tekstów bez skomplikowanego słownictwa
- czytanie: powtarzanie prostych słów i zdań po nauczycielu
- pisanie: odwzorowywanie krótkich tekstów i wyrazów

 

Ocenę niedostateczną - 1 otrzymuje uczeń, który :

1. Nie wykazuje chęci pracy na zajęciach,

2. Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,

3. Nie jest w stanie , nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

 

Uwaga !
Z zakresu wiedzy językowej wprowadza się: nazywanie osób, rzeczy, miejsc i czynności bez wskazywania ich jako części mowy, budowanie prostych zdań, ćwiczenie poprawnej wymowy głosek kaszubskich ë, ò, ô, ù, é, ã oraz miękkich sz, cz, rz, dż, odnajdowanie czasowników w tekście, wskazywanie czasownika na prostych przykładach typu móm, jém, jem..., rozpoznawanie kaszubskich głosek i ich wyglądu graficznego (liter)

 

Kryteria wymagań przy stawianiu ocen cząstkowych uczniom uczęszczającym trzeci rok na naukę języka kaszubskiego:

 

Ocenę celującą - 6 otrzymuje uczeń , który:

1. Wyróżnia się aktywnością ,pracowitością i chęcią poznania ,

2. Uczestniczy i odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach językowych i

artystycznych,

3. Przygotowuje dodatkowe materiały na zajęcia.

4. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada prostymi zdaniami na pytania nauczyciela w j.kaszubskim, układa jednozdaniowe wypowiedzi na temat tekstu, zna głoski kaszubskie i zawsze poprawnie je artykułuje,

- rozumienie: rozumie znaczenie podstawowego słownictwa z zakresu omawianej problematyki, reaguje na proste polecenia nauczyciela w j.kaszubskim, rozumie sens krótkiego tekstu, samodzielnie wyszukuje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki,

- czytanie: czyta poprawnie i dość płynnie krótkie teksty , ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej

i przeczyta je, ustali kolejność zdań

- pisanie: pisze proste znane wyrazy z pamięci, pisze proste, krótkie zdania, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki pisma,

 

Ocenę bardzo dobrą – 5 otrzymuje uczeń , który :

1. Bierze udział w szkolnych uroczystościach kaszubskich prezentując wiersze i piosenki.

2. Przygotowuje dostępne materiały na lekcje.

3. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada prostymi zdaniami na pytania nauczyciela w j.kaszubskim, posługuje się poznanym słownictwem w konstruowaniu krótkich form wypowiedzi (zdań, życzeń, opisu), zna głoski kaszubskie i poprawnie je artykułuje,

- rozumienie: odbiera wypowiedzi i krótkie czytane teksty w j.kaszubskim, rozumie je i wykorzystuje pod kierunkiem nauczyciela informacje w nich zawarte, reaguje na proste polecenia nauczyciela w j.kaszubskim, samodzielnie wyszukuje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki,

- czytanie: czyta proste, krótkie teksty przeznaczone dla dzieci, ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej

i przeczyta je, ustali kolejność zdań

- pisanie: pisze proste znane wyrazy z pamięci, uzupełnia brakujące litery.

 

Ocenę dobrą - 4 otrzymuje uczeń, który :

1. Potrafi zaśpiewać poznane piosenki

2. Samodzielnie przygotowuje potrzebne materiały związane z omawianą tematyką

3. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada i opowiada w j.polskim używając również słów/prostych zdań

w j.kaszubskim, zna głoski kaszubskie i poprawnie je artykułuje,

- rozumienie: odbiera wypowiedzi i krótkie czytane teksty w j.kaszubskim, zazwyczaj rozumie je

i wykorzystuje pod kierunkiem nauczyciela informacje w nich zawarte, reaguje na proste polecenia

nauczyciela w j.kaszubskim,

- czytanie: czyta proste, krótkie teksty przeznaczone dla dzieci, ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej

i przeczyta je, ustali kolejność zdań

- pisanie: przepisując tekst czasami popełnia błędy, uzupełnia brakujące litery.

 

Ocenę dostateczną - 3 otrzymuje uczeń, który :

1. Wykonuje proste czynności samodzielnie, a trudniejsze polecenia językowe z pomocą nauczyciela.

2. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem na miarę swoich możliwości.

3. Zna słowa i melodię tylko fragmentu piosenek,

4. Zasób wiadomości
- mówienie: uczeń powtarza po nauczycielu proste wyrazy i nieskomplikowane zdania, zna głoski

kaszubskie ,ale nie zawsze poprawnie je artykułuje
- rozumienie: rozumie pojedyncze wyrazy , wykonuje proste polecenia w języku kaszubskim z pomocą nauczyciela łączy wyrazy lub proste zdania z odpowiednią ilustracją.
- czytanie: czyta poprawnie wyuczony fragment tekstu,
- pisanie: bezbłędnie przepisuje wyrazy,

 

Ocenę dopuszczającą - 2 otrzymuje uczeń, który :

1. Na zajęciach wykazuje chęć współpracy w miarę swoich możliwości.

2. Jest mało aktywny, niesystematyczny, ma trudności z prostymi zadaniami.

3. Zasób wiadomości

- mówienie: używa pojedynczych słów kaszubskich i prostych konstrukcji zdaniowych, powtarza proste słowa i zdania usłyszane w wykonani nauczyciela, rozpoznaje głoski kaszubskie, stara się prawidłowo je wymawiać
- rozumienie: rozumie tekst o podstawowym stopniu trudności
- czytanie: samodzielnie czyta proste wyrazy

- pisanie: przepisuje bezbłędnie tylko proste wyrazy

 

Ocenę niedostateczną - 1 otrzymuje uczeń, który :

1. Nie wykazuje chęci pracy na zajęciach,

2. Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,

3. Nie jest w stanie , nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

Uwaga !Zakres wiedzy językowej obejmuje: poszerzanie zakresu słownictwa w obrębie rzeczowników, czasowników i przymiotników, posługiwanie się nimi w budowaniu prostych zdań, poprawna artykulacja sz, ż, cz, dż jako miękkich w kaszubszczyźnie, akcentowanie poznanych rzeczowników, czasowników i przymiotników.

Kryteria wymagań na ocenę dla uczniów uczęszczających czwarty rok na naukę języka kaszubskiego:

 

Ocenę celującą - 6 otrzymuje uczeń , który:

1. Wykazuje się inicjatywą w przygotowywaniu pomocy do realizacji lekcji

2. Bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym

3. Rozumie proste prawa i procesy językowe

4. Poprawnie artykułuje kaszubskie głosek i stosuje tą wiedzę przy czytaniu tekstów

5. Posługuje się językiem kaszubskim w zakresie mowy potocznej,

6. Potrafi poprawnie zapisać ze słuchu słowa o niezbyt skomplikowanym stopniu trudności,

7. Przekształca tekst wykonując różnego rodzaju ćwiczenia
8. Bierze udział w szkolnych uroczystościach kaszubskich prezentując wiersze i piosenki.

 

Ocenę bardzo dobrą – 5 otrzymuje uczeń , który :

1. Przygotowuje potrzebne materiały na lekcje

2. Bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym

3. Samodzielnie czyta krótkie teksty i wykorzystuje w praktyce wiedzę w nich zawartą,

4. Samodzielnie pisze proste zdania i wyrazy, które uprzednio były prezentowane w materiale

książkowym,

5. Stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe.

6. Rozumie proste prawa i procesy językowe


Ocenę dobrą - 4 otrzymuje uczeń, który :

1. Przygotowuje potrzebne materiały na lekcje

2. Posługuje się poznanym słownictwem kaszubskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

3. Umiejętnie stosuje w materiale ćwiczeniowym zdobyte słownictwo.

4. Głośno, poprawnie i wyraźnie przeczyta przygotowany tekst.

5. Cicho czyta ze zrozumieniem.

6. Szuka proste informacje w tekście, próbuje pracy ze słownikiem.

7. Pisze proste zdania i wyrazy, które uprzednio były prezentowane w materiale książkowym,


Ocenę dostateczną - 3 otrzymuje uczeń, który :

1. Kojarzy różne wiadomości i wykorzystuje je w sytuacjach edukacyjnych,.

2. Radzi sobie w podstawowym zakresie umiejętności językowych z niewielką pomocą nauczyciela.

3. Konstruuje wypowiedzi w oparci o tekst literacki (opowiadania odtwórcze).

4. Uważnie słucha i rozumie proste teksty oraz polecenia.

5. Zazwyczaj rozumie sensu większości sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi związanych z

omawianym obszarem tematycznym.
6. Pisze proste zdania i wyrazy, które uprzednio były prezentowane w materiale książkowym(popełnia jeszcze błędy).

7. Samodzielnie czyta proste teksty z niezbyt skomplikowanym słownictwem

Ocenę dopuszczającą - 2 otrzymuje uczeń, który :

1. Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia.

2. Stara się umiejętnie stosować poznane wiadomości w praktyce edukacyjnej

3. Formułuje proste pytania i odpowiedzi związane z tekstem lub najbliższym otoczeniem.

4. Formułuje krótkie wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu

5. Rozumie tekst o pewnym stopniu trudności i związany z poznawanym materiałem

6. Samodzielnie czyta prosty tekst z niezbyt skomplikowanym słownictwem

7. Pisze tylko znane wyrazy, zapisane na tablicy lub w książce.

8. Jest mała aktywny na zajęciach.


Ocenę niedostateczną - 1 otrzymuje uczeń, który :

1. Nie wykazuje chęci pracy na zajęciach,

2. Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,

3. Nie jest w stanie , nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

Uwaga!
Z zakresu wiedzy językowej: umiejętność budowania jasnych i zrozumiałych zdań przy wykorzystaniu znanego słownictwa, wskazywanie w tekście rzeczowników, czasowników, przymiotników i przyimków, poprawna realizacja typowych głosek, próby zapisu ze słuchu prostego tekstu, głośne czytanie tekstów lirycznych i epickich, słowniczek trudniejszych słówek, kaszubski bezokolicznik, zjawisko jotacji i labializacji w rzeczownikach i czasownikach, proces kaszubienia, odmiana czasowników, rozpoznawanie poznanych części mowy w tekście; w zakresie form wypowiedzi: ustne opowiadanie odtwórcze, proste opowiadanie twórcze związane z życiem codziennym

 

Kryteria wymagań na ocenę dla uczniów uczęszczających piąty rok na naukę języka kaszubskiego:

 

Ocenę celującą - 6 otrzymuje uczeń , który:

1. Wykazuje się inicjatywą w przygotowywaniu pomocy do realizacji lekcji

2. Bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym

3. Rozumie proste prawa i procesy językowe

4. Zasób wiadomości:

-mówienie: odpowiada zdaniami na pytania nauczyciela w j.kaszubskim, układa krótkie wypowiedzi na temat tekstu, zna głoski kaszubskie i zawsze poprawnie je artykułuje,

- rozumienie: rozumie znaczenie podstawowego słownictwa z zakresu omawianej

problematyki, reaguje na znane polecenia nauczyciela w j.kaszubskim, rozumie sens krótkiego

tekstu, samodzielnie wyszukuje w tekście rzeczowniki, czasowniki i przymiotniki,

- czytanie: czyta poprawnie i dość płynnie zadany teksty , ułoży zdanie z rozsypani wyrazowej

i przeczyta je, ustali kolejność zdań

- pisanie: pisze proste znane wyrazy z pamięci, pisze proste, krótkie zdania, ze szczególnym uwzględnieniem estetyki pisma, przy pomocy nauczyciela układa krótkie wypowiedzi pisemne (zaproszenie, zawiadomienie, życzenie, ogłoszenie), odczytuje dane z planu, mapy (odnajdowanie położenia domu, szkoły, granic regionu, ciekawych miejsc, rezerwatów, parków...)

5. Bierze udział w szkolnych uroczystościach kaszubskich prezentując wiersze i piosenki.

 

Ocenę bardzo dobrą – 5 otrzymuje uczeń , który :

1. Przygotowuje potrzebne materiały na lekcje

2. Bierze udział w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym

3. Samodzielnie czyta krótkie teksty i wykorzystuje w praktyce wiedzę w nich zawartą,

4. Pisze w miarę rozwinięte zdania i wyrazy, które uprzednio były prezentowane w materiale

książkowym lub zasłyszane w toku lekcji,

5. Formułuje wypowiedzi pisemne ze świadomością celu i przestrzeganie zasad czytelnego zapisu,

estetyki oraz odpowiedniego układu graficznego

6. Bierze udział w szkolnych uroczystościach kaszubskich prezentując wiersze i piosenki.

 

Ocenę dobrą - 4 otrzymuje uczeń, który :

1. Przygotowuje potrzebne materiały na lekcje

2. Posługuje się poznanym słownictwem kaszubskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych.

3. Samodzielne czyta krótkie tekstów i wykorzystuje w praktyce wiedzę w nich zawartą.

4. Pisze w miarę rozwinięte zdania i wyrazy, które uprzednio były prezentowane w materiale

książkowym, lub zasłyszane w toku lekcji

5. Układa dłuższe wypowiedzi złożone ze zdań rozwiniętych z zastosowaniem określeń do

podstawowych części mowy, przestrzeganie kaszubskich norm gramatycznych i ortograficznych

6. Prezentując wiersze i piosenki na pamięć.

 

Ocenę dostateczną - 3 otrzymuje uczeń, który :

1. Kojarzy różne wiadomości i wykorzystuje je w sytuacjach edukacyjnych,.

2. Radzi sobie w podstawowym zakresie umiejętności językowych bez pomocy nauczyciela

( samodzielne czyta, rozumie proste teksty, pisze proste komunikaty)

3. Konstruuje wypowiedzi w oparci o tekst literacki (opowiadania odtwórcze).

4. Uważnie słucha i rozumie proste teksty oraz polecenia.

5. Zazwyczaj rozumie sensu większości sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi związanych z

omawianym obszarem tematycznym.
6. Pisze proste zdania i wyrazy, które uprzednio były prezentowane w materiale książkowym(popełnia jeszcze błędy).

7. Głośno czyta teksty z poprawną artykulacją i akcentem.

Ocenę dopuszczającą - 2 otrzymuje uczeń, który :

1. Na bieżąco uzupełnia ćwiczenia.

2. Stara się umiejętnie stosować poznane wiadomości w praktyce edukacyjnej

3. Zasób wiadomości
- mówienie: refleksyjne używanie poznanych słów kaszubskich i rozwiniętych konstrukcji

zdaniowych, posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni (np. dni tygodnia, miesiące, por roku, daty...), przedstawianie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk, wyrażanie własnych opinii i

uzasadnianie ich przy pomocy odpowiednich argumentów

- rozumienie: rozumienie tekstów o pewnym stopniu trudności i związanych z poznawanym

materiałem, samodzielne czytanie ze zrozumieniem tekstów o niezbyt skomplikowanej konstrukcji, dostrzeganie prawidłowości w zachodzących procesach językowych
- czytanie: samodzielne czytanie prostych tekstów z niezbyt skomplikowanym słownictwem,

poprawne czytanie tekstów uprzednio usłyszanych w wykonaniu nauczyciela
- pisanie: zapis krótkich tekstów i wyrazów, wykazywanie się znajomością podstawowych zasad

pisowni, stosowanie tych zasad w prostych dyktandach
4. Wykazuje zainteresowanie przedmiotem.

Ocenę niedostateczną - 1 otrzymuje uczeń, który :

1. Nie wykazuje chęci pracy na zajęciach,

2. Nie opanował niezbędnego minimum podstawowych wiadomości i umiejętności,

3. Nie jest w stanie , nawet przy pomocy nauczyciela wykonać zadań o niewielkim stopniu trudności.

Uwaga!
Zakres wiedzy i umiejętności językowych: płynne wyrażanie swoich myśli i spostrzeżeń na proste tematy, dobór odpowiedniego słownictwa do zaistniałej sytuacji, umiejętność korzystania ze słowników, doskonalenie sprawności w zakresie artykułowania głosek, nazywanie przedmiotów, osób, cech, czynności, stanów psychicznych i ich przejawów, ilości czegoś (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik), odmiana czasownika, proces bylaczenia u północnych Kaszubów; w zakresie form wypowiedzi: bogacenie słownictwa czynnego i biernego, opowiadanie twórcze i odtwórcze, dialog na temat wybrany przez ucznia, zaproszenie, zawiadomienie, życzenie, ogłoszenie

 

Kryteria wymagań na ocenę dla uczniów uczęszczających szósty rok na naukę języka kaszubskiego:

 

ocena niedostateczna( poziom 1)
uczeń nie posiada wiadomości i postaw odpowiadających ocenie dopuszczającej, nie interesuje się przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy

ocena dopuszczająca (poziom 2)
1. Zasób wiadomości
- mówienie: refleksyjne używanie poznanych słów kaszubskich i rozwiniętych konstrukcji zdaniowych, wypowiadanie się na tematy nie poruszane w toku zajęć
- rozumienie: rozumienie tekstów o dość dużym stopniu trudności, związanych z poznawanym materiałem i nie tylko, samodzielne czytanie ze zrozumieniem tekstów o średnio skomplikowanej konstrukcji, rozumienie znaczenia podstawowych symboli (np. literackich: Stolem, Purtk, Sowizdrzał, Remus; kaszubskich: godło, hymn, sztandar...)
- czytanie: samodzielne czytanie tekstów ze średnio skomplikowanym słownictwem bez uprzedniego przygotowania, poprawne czytanie tekstów uprzednio usłyszanych w wykonaniu nauczyciela, samodzielne przygotowywanie tekstów do czytania
- pisanie: zapis usłyszanych tekstów i wyrazów o nieskomplikowanym stopni trudności, wykazywanie się znajomością podstawowych zasad pisowni, stosowanie tych zasad w średnio trudnych dyktandach
2. Zainteresowanie przedmiotem
3. Stosunek do lekcji j. kaszubskiego: bieżące uzupełnianie podręcznika z ćwiczeniami, aktywność
4. Pilność i systematyczność
5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w praktyce edukacyjnej

ocena dostateczna(poziom 3)
Poziom 2 + kojarzenie różnych wiadomości i wykorzystywanie ich w sytuacjach edukacyjnych, radzenie sobie w zakresie umiejętności językowych bez pomocy nauczyciela ( samodzielne czytanie, rozumienie tekstów, pisanie komunikatów, korzystanie z dostępnych źródeł, praca ze słownikami), opanowanie pamięciowe krótkich utworów wierszowanych i piosenek

ocena dobra ( poziom 4)
Poziom 3 +samodzielne przygotowywanie dostępnych materiałów związanych z omawianą tematyką, dłuższe wypowiedzi złożone ze zdań rozwiniętych z zastosowaniem określeń do podstawowych części mowy, budowanie poprawnych konstrukcji językowych, utworów wierszowanych opanowanych pamięciowo, piosenek związanych z tematyką zajęć
ocena bardzo dobra(poziom 5)
Poziom 4 +samodzielne czytanie tekstów i wykorzystywanie w praktyce wiedzy w nich zawartej, pisanie rozwiniętych zdań z zastosowaniem znanych i zaczerpniętych ze słownika wyrazów, nauka utworów wierszowanych na pamięć i piosenek, przygotowywanie dostępnych materiałów na lekcje, aktywny udział w konkursach przedmiotowych i osiąganie w nich liczących się lokat na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym

ocena celująca(poziom 6)
Poziom 5 + rozumienie podstawowych praw i procesów językowych, poprawne artykułowanie kaszubskich głosek i stosowanie tej wiedzy przy czytaniu tekstów, wykazywanie się inicjatywą w przygotowywaniu pomocy do realizacji lekcji, utworów wierszowanych opanowanych pamięciowo, piosenki związane z omawianą tematyką, udział i lokaty w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, wykazywanie się własną inwencją w organizowaniu ciekawych imprez i konkursów szkolnych

Uwaga!
Zakres wiedzy i umiejętności językowych: posługiwanie się w różnych sytuacjach znanym słownictwem i związkami frazeologicznymi, przekształcanie mowy zależnej w niezależną i odwrotnie ,czasownik w stronie biernej, rzeczownik: powszechność końcówki -ów -ąma, przymiotnikowa odmiana rzeczowników, inny rodzaj gramatyczny niż w polszczyźnie, dłuższe postaci rzeczowników, rozpoznawanie w tekście znanych części mowy; w zakresie form wypowiedzi, poza ćwiczonymi w poprzednich latach: opowiadanie z dialogiem, sprawozdanie z wycieczki lub imprezy szkolnej, charakterystyka postaci.

Kryteria wymagań na ocenę dla uczniów uczęszczających siódmy rok na naukę języka kaszubskiego:

Ocena niedostateczna (poziom 1)

Uczeń nie posiada wiadomości i podstaw z poziomu 2, nie interesuje się przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy.

Ocena dopuszczająca (poziom 2)

1. Zasób wiadomości:

- mówienie: refleksyjne używanie poznanych słów kaszubskich i konstrukcji zdaniowych;

- poprawna artykulacja głosek kaszubskich, formułowanie pytań i odpowiedzi na nie, związanych z tekstem lub najbliższym otoczeniem, poprawne (pod względem dykcji, akcentu, intonacji, wymowy)

- formułowanie wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu lub na inny wybrany temat;

- rozumienie: rozumienie tekstów o pewnym stopniu trudności i związanych z poznawanym materiałem;

- czytanie: samodzielne czytanie tekstów z niezbyt skomplikowanym słownictwem;

- pisanie: zapis krótkich tekstów i wyrazów, wykazywanie się znajomością podstawowych zasad pisowni.

2. Zainteresowanie przedmiotem.

3. Stosunek do lekcji j. kaszubskiego : bieżące uzupełnianie kart pracy i prowadzenie zeszytu, aktywność.

4. Pilność i systematyczność.

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w praktyce edukacyjnej.

Ocena dostateczna (poziom 3)

Poziom 2 + kojarzenie różnych wiadomości i wykorzystanie ich w sytuacjach edukacyjnych, radzenie sobie w podstawowym zakresie umiejętności językowych bez pomocy nauczyciela, opanowanie pamięciowe 3 krótkich utworów wierszowanych i 3 piosenek, konstruowanie wypowiedzi w oparciu o tekst literacki (opowiadania odtwórcze), uważne słuchanie i rozumienie tekstów, rozumienie poleceń i reakcja na nie, rozumienie sensu większości sytuacji komunikacyjnych i wypowiedzi związanych z omawianym obszarem tematycznym.

Ocena dobra (poziom 4)

Poziom 3 + samodzielne przygotowanie dostępnych materiałów związanych z omawianą tematyką, dłuższe wypowiedzi złożone ze zdań zamkniętych, posługiwanie się poznanym słownictwem kaszubskim w różnych sytuacjach komunikacyjnych, 3 utwory wierszowane opanowane pamięciowo, 3 piosenki związane z tematyką zajęć, umiejętność zastosowania w materiale ćwiczeniowym zdobytego słownictwa, głośne, poprawne i wyraziste przeczytanie samodzielnie przygotowanych tekstów, ciche czytanie ze zrozumieniem, szukanie informacji w tekście, praca ze słownikiem i tekstami źródłowymi.

Ocena bardzo dobra (poziom 5)

Poziom 4 + samodzielne czytanie tekstów i wykorzystanie w praktyce wiedzy w nich zawartej, pisanie zdań i wyrazów, które uprzednio były prezentowane w materiale książkowym, nauka 4 utworów wierszowanych na pamięć i 4 piosenek, przygotowanie dostępnych materiałów na lekcje, aktywny udział w konkursach przedmiotowych i osiąganie w nich liczących się lokat na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, próby przedstawienia treści utworu w formie inscenizacji, stosowanie podstawowych zwrotów grzecznościowych.

Ocena celująca (poziom 6)

Poziom 5 + rozumienie prostych praw i procesów językowych, poprawne artykułowanie kaszubskich głosek i stosowanie tej wiedzy przy czytaniu tekstów, wykazywanie się inicjatywą w przygotowywaniu pomocy do realizacji lekcji, 4 utwory wierszowane opanowane pamięciowo, piosenki związane z omawianą tematyką, udział i lokaty w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, posługiwanie się językiem kaszubskim w zakresie mowy potocznej, potrafi poprawnie zapisać ze słuchu słowa o pewnym stopniu trudności, przekształca tekst wykonując różnego rodzaju ćwiczenia, pisze semestralną pracę zaliczeniową z wybranego utworu należącego do klasyki literatury kaszubskiej, a wykraczającego poza omawiany na lekcjach materiał.

Uwaga! Z zakresu wiedzy językowej : umiejętność budowania jasnych i zrozumiałych zdań przy wykorzystaniu znanego słownictwa, wskazywanie w tekście rzeczowników, czasowników, przymiotników i przyimków, poprawna realizacja typowych głosek, zapis ze słuchu tekstu, głośne czytanie tekstów lirycznych i epickich, słowniczek trudniejszych słówek, kaszubski bezokolicznik, zjawisko jotacji i labializacji w rzeczownikach i czasownikach, proces kaszubienia, odmiana czasowników ( ze szczególnym zwróceniem uwagi na inność form czasu teraźniejszego), rozpoznawanie poznanych części mowy w tekście; w zakresie form wypowiedzi: ustne opowiadanie odtwórcze, opowiadanie twórcze związane z życiem codziennym, charakterystyka, sprawozdanie, streszczenie, dyskusja, rozmowa.

 

Kryteria wymagań na ocenę dla uczniów uczęszczających ósmy rok na naukę języka kaszubskiego:

 

Ocena niedostateczna (poziom 1)

Uczeń nie posiada wiadomości i podstaw z poziomu 2, nie interesuje się przedmiotem, nie wykazuje chęci poprawy.

 

Ocena dopuszczająca (poziom 2)

1. Zasób wiadomości: - mówienie: refleksyjne używanie poznanych słów kaszubskich i rozwiniętych konstrukcji zdaniowych, posługiwanie się kategoriami czasu i przestrzeni (np. dni tygodnia, miesiące, pory roku, daty…), przedstawienie przyczyn i skutków wydarzeń i zjawisk, wyrażanie własnych opinii i uzasadnianie ich przy pomocy odpowiednich argumentów; - rozumienie: rozumienie tekstów o pewnym stopniu trudności i związanych z poznawanym materiałem, samodzielne czytanie ze zrozumieniem tekstów, dostrzeganie prawidłowości w zachodzących procesach językowych; - czytanie: samodzielne czytanie prostych tekstów niezbyt skomplikowanym słownictwem, poprawne czytanie tekstów uprzednio usłyszanych w wykonaniu nauczyciela; - pisanie: zapis tekstów i wyrazów, wykazywanie się znajomością podstawowych zasad pisowni, stosowanie tych zasad w dyktandach

2. Zainteresowanie przedmiotem.

3. Stosunek do lekcji j. kaszubskiego: bieżące uzupełnianie kart pracy lub zeszytu, aktywność.

4. Pilność i systematyczność.

5. Umiejętność zastosowania poznanych wiadomości w praktyce edukacyjnej.

 

Ocena dostateczna (poziom 3)

Poziom 2 + kojarzenie różnych wiadomości i wykorzystanie ich w sytuacjach edukacyjnych, radzenie sobie w podstawowym zakresie umiejętności językowych bez pomocy nauczyciela (samodzielne czytanie, rozumienie tekstów, pisanie komunikatów), opanowanie pamięciowe 4 utworów wierszowanych i 4 piosenek, samodzielne czytanie tekstów literackich, głośne czytanie tekstów z poprawną artykulacją i akcentem.

 

Ocena dobra (poziom 4)

Poziom 3 + samodzielne przygotowanie dostępnych materiałów związanych z omawianą tematyką, dłuższe wypowiedzi złożone ze zdań zamkniętych, z zastosowaniem określeń do podstawowych części mowy , przestrzeganie kaszubskich norm gramatycznych i ortograficznych, 4 utwory wierszowane opanowane pamięciowo, 4 piosenki związane z tematyką zajęć.

 

Ocena bardzo dobra (poziom 5)

Poziom 4 + samodzielne czytanie tekstów i wykorzystanie w praktyce wiedzy w nich zawartej, pisanie w miarę rozwiniętych zdań i wyrazów, które uprzednio były prezentowane w materiale książkowym lub zasłyszane w toku lekcji, nauka 4 utworów wierszowanych na pamięć i 4 piosenek, przygotowanie dostępnych materiałów na lekcje, aktywny udział w konkursach przedmiotowych i osiąganie w nich liczących się lokat na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, formułowanie wypowiedzi pisemnych ze świadomością celu i przestrzeganie zasad czytelnego zapisu, estetyki oraz odpowiedniego układu graficznego.

 

Ocena celująca (poziom 6)

Poziom 5 + rozumienie prostych praw i procesów językowych, poprawne artykułowanie kaszubskich głosek i stosowanie tej wiedzy przy czytaniu tekstów, wykazywanie się inicjatywą w przygotowywaniu pomocy do realizacji lekcji, 5 utworów wierszowanych opanowanych pamięciowo, piosenki związane z omawianą tematyką, udział i lokaty w konkursach przedmiotowych na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym, konstruowanie przy pomocy nauczyciela krótkich wypowiedzi pisemnych (zaproszenie, zawiadomienie, życzenie, ogłoszenie), odczytywanie danych z planu, mapy (odnajdowanie położenia domu, szkoły, granic regionu, ciekawych miejsc, rezerwatów, parków…), pisze semestralną pracę zaliczeniową z wybranego utworu należącego do klasyki literatury kaszubskiej, a wykraczającego poza omawiany na lekcjach materiał.

Uwaga! Zakres wiedzy i umiejętności językowych : płynne wyrażanie swoich myśli i spostrzeżeń na różne tematy, dobór odpowiedniego słownictwa do zaistniałej sytuacji, umiejętność korzystania ze słowników i tekstów źródłowych, doskonalenie sprawności w zakresie artykułowania głosek, nazywanie przedmiotów, osób, cech, czynności, stanów psychicznych i ich przejawów, ilości czegoś (rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek, liczebnik), odmiana czasownika i wprowadzenie jego trybów (zwrócenie uwagi na archaiczny tryb rozkazujący na północy Kaszub), proces bylaczenia u północnych Kaszubów; w zakresie form wypowiedzi: bogacenie słownictwa czynnego i biernego, opowiadanie twórcze i odtwórcze, dialog na temat wybrany przez ucznia, zaproszenie, zawiadomienie, życzenie, ogłoszenie, sprawozdanie, streszczenie, dyskusja, wywiad.

 

VI. Formy sprawdzania wiadomości:

a). Ustne

 • odpowiedzi ustne ( konwersacja, dialogi, odpowiedzi na pytania, opowiadanie, czytanie, recytacja, streszczenie ...)

 • aktywność na lekcjach

 • śpiew piosenek

b). Pisemne

 • sprawdziany leksykalne

 • kartkówki

 • ćwiczenia gramatyczne

 • wypracowania ( list, dialog… )

 • odpowiedzi na pytania

 

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA
Z JĘZYKA KASZUBSKIEGO
KLASY I – VIII

Szkoła Podstawowa nr 2 w Słupsku

Obowiązuje w roku szkolnym 2017/2018 dla klas I, IV i VII

Opracowała: Karolina Keler

Odsłony: 2414